logo v

Zavolajte nám

+421 905 531 652

Napíšte nám

info@ratio.sk

Zavolajte nám

+421 905 531 652

Napíšte nám

info@ratio.sk

 • image

  RIADENIE SÚLADU

  Takmer všetky organizácie vykonávajú činnosti, spadajúce pod kontrolu niektorého regulačného orgánu. Vieme vám poskytnúť poradenstvo a audítorské služby, ktoré vám pomôžu identifikovať, riadiť a kontrolovať riziká v oblasti informačnej bezpečnosti, ochrany osobných údajov, ochrany pred počítačovými podvodmi a protispoločenským činnosťami.

  Čítajte ďalej
 • Súdnoznalecké úkony v znaleckých odvetviach:
 • Bezpečnosť a ochrana informačných systémov,
 • Riadiaca technika, výpočtová technika (hardware),
 • Počítačové programy (softvér).

Znalecký posudok je najvyšší odborný dôkazný prostriedok, spracovaný tak, aby bol nestranný a objektívny. Posudok je oprávnený spracovať výhradne súdny znalec v danom odbore. Súčasťou znaleckého posudku je doložka znalca a znalecká pečiatka, ktoré potvrdzujú príslušnú autoritu aj pred súdom.

 • Vybudovanie a použitie logického a systematického postupu na zistenie súvislostí, identifikáciu, analýzu, vyhodnotenie, riadenie, monitorovanie a evidenciu rizík spojených s prevádzkou informačných technológií a používaním dát.
 • Posúdenie dodržiavania všeobecne záväzných predpisov, alebo interných predpisov (napr. technických noriem) v súvislosti s daným druhom zariadení alebo procesov.
 • Odborné posúdenie narušenia stavu bezpečnosti, prieniku do informačných systémov, zneužitia informácií, t. j. posúdenie nelegálneho konania, pre ktoré sa obvykle uplatňujú ustanovenia Trestného zákona, súvisiace s elektronickou komunikáciou, ochranou dôverných informácií, ochranou práv a ekonomickou kriminalitou.
 • Stanovenie škôd, spôsobených počítačovou kriminalitou (napr. nelegálny softvér, autorské práva, multimediálny obsah atď.).
 • Zdokumentovanie technického stavu, vlastností alebo obsahu zariadenia pre rôzne právne účely.
 • Projekty zabezpečenia súladu s požiadavkami zákona o oznamovaní niektorých protispoločenských činností (Whistle-blower Protection)

.

Bratislava © ratioservices